Обращение к г-же С.Аболтине

LATVIJAS VECTICĪBNIEKU POMORAS BAZNĪCA

ДРЕВЛЕПPАВОСЛАВНАЯ ПОМОРСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЛАТВИИ

Reliģiskās organizācijas reģistrācijas №: 90000502575

Puškina iela № 16/a, Daugavpils, LV-5404
Tālr. (+371)654-36307; www.staroverec.lv; e-mail: dnso@staroverec.lv
AS Swedbank, Daugavpils fil.; konts: LV93HABA0551012355755; kods HABALV22
____________________________

№ 56/03-CP
13.03.2012.g.

Solvitas Āboltiņas kundzei,

Latvijas Valsts Saeimas priekšsēdētājai

                                     Jēkaba iela, 11, Rīga, LV-1811

Augsti cienījamā S. Āboltiņas kundze!

   Vecticībnieki reti kad traucē valsts varas institūcijas. Tas mums nešķiet lāga, jo mēs principā neuzskatām, ka Baznīcas problēmas būtu risināmas, piesaucot valsts varu bez ārkārtas vajadzības. Taču situācija, kāda izveidojusies šodien, situācija, kuru pamatā likta oficiālā politika, skar ne tikai mūsu kristiešu uzskatus. Tiek apšaubīta Vecticībnieku Baznīcas kalpošanas tradīciju likumsakarība Latvijas juridiskajā laukā. Tāpēc nevaram klusēt un neklusēsim.

   Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas Centrālā Padome (LVPB CP), lielāko Latvijas vecticībnieku draudžu vadītāji, mācītāji un garīgie tēvi, vecticībnieku sabiedrība uzmanīgi vēroja situāciju, kas izvērsās ap referendumu par otras valsts valodas statusa piešķiršanu krievu valodai.

   Mēs konstatējam, ka referendumā ceturtā daļa pilntiesīgu Latvijas Republikas pilsoņu izteica savu neapmierinātību ar varas attieksmi pret nacionālajām minoritātēm. Balsojot
«Par!» otru valsts valodu, viņi faktiski teica «Nē!» šādai politikai. Arī referenduma jautājumu, kurš lielākajai daļai pilsoņu šķiet bezjēdzīgs, tika noteikta Latvijas etnopolitikas kvalitāte. Diemžēl šī politika apšauba arī gadu simtiem ilgās latviešu un vecticībnieku attiecības, pūlas mūs atsvešināt un šķirt no Latvijas dzīves.

   Mūsdienu Latvijas teritorijā vecticībnieki apmetās pirms vairāk nekā trīs ar pusi gadsimtiem, un šim vēsturiskajam faktam ir materiālie pierādī
jumi. Līdz ar latviešiem vecticībnieki radīja un veidoja šo valsti, cīnījās par tās neatkarību, cieta dažāda veida represijās. Līdz ar latviešiem viņi stāvēja uz barikādēm un balsoja par Latvijas neatkarību pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu mijā. Vecticībnieki, neaubšaubāmi, ir Latvijas pamatiedzīvotāji. Viņi visi kā viens bija Latvijas pilsoņi trīsdesmitajos gados. Tādi mēs esam arī tagad. Vecticībnieki nav pret latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu.

   Vecticībnieki vienmēr bijuši lojāli Latvijas valstij – savai
Dzimtenei. Mums ir saprotama latviešu tautas vēlme saglabāt latviešu valodu un latviešu kultūru. Mēs vienmēr esam gatavi latviešiem šai darbā palīdzēt. Taču – ne uz mūsu Vecticībnieku Baznīcas tradīciju kropļošanas rēķina. Jo mums, vecticībniekiem, ir tikpat svarīgi saglabāt savu ticību, savas paražas un tradīcijas, kuru pamats bija, ir un būs krievu valoda. Mēs savās lūgšanās slavējam Dievu baznīcslāvu valodā, mūsu godāto senču valodā, kas ir krievu valodas pamatu pamats. Un, lai to zinātu, ir perfekti jāzina krievu valoda.

   Šobrīd
valsts varas uzskatā iznāk tā, ka mēs savā dzimtenē lūdzamies, ņemam dalību savas, Vecticībnieku Baznīcas rituālos, dziedam savas, Vecticībnieku Baznīcas himnas un lūgšanas, kristām bērnus un izvadām mirušos - svešvalodā. Mēs paši it kā esam te pilsoņi no paaudzes paaudzē, mūsu pilsonība ir mantota, bet mūsu valoda – sveša. Tāda politika nebūt netuvina tautas, tāda politika atstumj mūs katru savā etniskajā vai pat konfesionālajā aplokā. Tā vietā mēs gaidām no Saeimas, no juristiem, no politiķiem aicinājumu visām konfesijām – vērsties pie savu draudžu locekļiem ar lūgumu kalpot Visaugstākajam Dievam, vairojot saticību un savstarpēju sapratni starp ļaudīm. Kalpot mīlestībā. 

   Taču krievu valodas liktenis mūs uztrauc ne tikai viņa reliģiskajā aspektā, bet arī plašākā kontekstā – kā senās krievu garīgās kultūras pamats, kuras neatņemama daļa ir
Vecticība.

   Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas, vecticībnieki necilāja krievu valodas statusa jautājumu. Viņi pacietīgi gaidīja, ka laika gaitā acīmredzamas nacionālās politikas problēmas tiks atrisinātas
dabiskā procesa veidā. Tostarp gaidīja arī to, ka Latvijas vara par valsts kontinuitāti runās tās veselumā, nevis kādā izlases atziņu kopumā. Proti – gaidīja, ka arī mūsdienu Latvijā būs spēkā tie paši tiesiskie principi attieksmē pret minoritātēm, kādi Latvijā bija pirms II Pasaules kara. Taču dziļā nožēlā jāsecina, ka šīm gaidām un cerībām nav bijis lemts piepildīties.

   Svešvalodas statuss neatbilst krievu valodas reālajai lomai un nozīmībai Latvijā. Tas ir pazemojošs simtiem tūkstošiem Latvijas pilsoņu – krievu. Tieši tas bija protesta balsojuma iemesls referendumā. Esošās nacionālās un valodu politikas turpmāka īstenošana tuvina sabiedrību radikālisma nometnei.

   Ja vara nepārstās graut to saskaņu, kuru mēs esam centušies un cenšamies veidot un uzturēt, tad mums var zust pārliecība par to, ka mūsu vēlmju, mūsu un mūsu Vecticībnieku Baznīcas centienu, tās aicinājumu turēties pie Kristus baušļiem, būs diezgan, lai saglabātu stabilitāti mūsu draudzē un valstī. Ne pārāk sen mēs jau guvām rūgtu pieredzi no varas neadekvātas iejaukšanās Vecticībnieku
Pomoras Baznīcas iekšējos strīdos. Mēs raizējamies par to, ka tagad kas līdzīgs atkārtojas visas Latvijas sabiedrības līmenī.

   Mūsuprāt, no šodienas sarežģītās situācijas ir tikai viena izeja – atcelt Latvijas atrunas, kas tika pieņemtas
, ratificējot Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību. Būtu loģisks, likumsakarīgs un cienījams solis sabiedrības saliedēšanas virzienā, ja vietās, kur dzīvo ne mazāk par 20% krievu, krievu valodu pieņemtu kā dzimto maztautību valodu. Ja politiskajām partijām ir izdevīga etniska pretstāvēšana, tad sabiedrībai tā ir visumā neizdevīga, tā maitā cilvēkos kristīgo sākotni. Mēs uzskatām, ka politiskās partijas kalpo tautai, nevis otrādi. Turklāt varas kalpošana laicīgā līmenī, tāpat kā Baznīcas kalpošana sakrālā līmenī, ir attaisnojama vien tad, ja tā ir kalpošana augstākajam mērķim mīlestības vārdā.

   Šajā sakarā mēs vēršamies pie Jums,
S. Āboltiņas kundze, kā pie Latvijas Saeimas priekšsēdētājas ar diviem jautājumiem:

1. Kādus soļus veiks Saeima kā mūsu valsts augstākais varas orgāns, lai noņemtu spriedzi sabiedrībā un saliedētu to?
2. Vai Saeima grasās atcelt atrunas, kas tika noteiktas ratificējot Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību?

   Mēs esam dziļi pārliecināti, ka no šo jautājumu risinājuma ir atkarīga Latvijas nākotne. Mēs aicinām Jūs domāt par darbiem, kas ir daudz svarīgāki nekā partiju programmas un politiski rēķini.

  Jo, kā teikts Svētajos Rakstos:«<…> Ikviena valsts, kas savā iekšienē ir sašķelta, aiziet postā, un tur nams uz namu grūst». (Lk. 11;17).

  Ar patiesu cieņu, Kristus mīlestībā
un cerībā uz savstarpēju sapratni mūsu kopīgos centienos par Latviju kā Dieva svētītu zemi:

   /paraksts/ t. Aleksejs Žilko,   LVPB CP priekšsēdētājs.


      /paraksts/ t. Nikanors Zubkovs,   LVPB Garīgās Komisijas priekšsēdētājs.


/paraksts/ Vladimirs Ivanovs,  
Jēkabpils vecticībnieku draudzes mācītāja pienākumu izpildītājs,
LVPB CP loceklis.


          /paraksts/ Vladimirs Nikonovs,   Rēzeknes vecticībnieku Kapsētas draudzes Padomes priekšsēdētājs,
Latvijas
Saeimas deputāts.


 /paraksts/ Illarions Ivanovs,

Latvijas Vecticībnieku Biedrības (LVB) priekšsēdētājs,
LVPB Izdevniecības komisijas priekšsēdētājs.


Перевод с латышского языка на русский язык


ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ ПОМОРСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЛАТВИИ
Регистрационный номер религиозной организации: 90000502575
LV-5404, г.Даугавпилс, ул.Пушкина, № 16а
Тел. (+371)654-36307;
www.staroverec.lv; электронная почта: dnso@staroverec.lv
AO Swedbank, Даугавпилсский филиал; счет: LV93HABA0551012355755, код HABALV22
№56-СР
13.03.2012 г.

г-же Солвите Аболитине


председателю Саейма Латвийского Государства

LV-1811, г.Рига, ул.Екаба,11


Глубокоуважаемая г-жа С. Аболтиня!   Староверы редко беспокоят органы государственной власти. Нам это не кажется правильным, так как мы в принципе не считаем, что проблемы Церкви должны решаться с привлечением государственной власти без крайней на то надобности. Но ситуация, сложившаяся на сегодняшний день, ситуация, в основе которой лежит официальная политика, касается не только наших христианских взглядов. Оспаривается закономерность традиций служения Церкви на юридическом поприще Латвии. Поэтому мы не можем не будем молчать.


   Центральный Совет Древлеправославной Поморской Церкви Латвии (ЦС ДПЦЛ), руководители, духовные отцы самых больших староверских общин Латвии, староверская общественность внимательно наблюдали за ситуацией, развернувшейся вокруг референдума о присвоении русскому языку статуса второго государственного языка.


  Мы констатируем, что на референдуме четверть полноправных граждан Латвийской Республики выразила своё недовольство отношением власти к национальным меньшинствам. Голосуя «За!» второй государственный язык, они фактически сказали «Нет!» такой политике. Вопросом референдума, который для большинства граждан кажется бессмысленным, было определено качество этнополитики Латвии. К сожалению, эта политика усомнилась в отношениях между латышами и староверами, которые длятся уже сотни лет, старается нас отдалить друг от друга и от жизни Латвии.


  На нынешней территории Латвии староверы поселились более трех с половиной веков назад, и есть материальные доказательства этого исторического факта. Наряду с латышами староверы создавали и строили это государство, боролись за его независимость, терпели различные репрессии. Вместе с латышами стояли они на баррикадах и голосовали за независимость Латвии в начале девяностых годов прошлого века. Староверы – несомненно, являются коренными жителями Латвии. Они все как один были гражданами Латвии в тридцатые годы. Таковыми мы являемся и сейчас. Староверы не против латышского языка как единственного государственного языка.


   Староверы всегда были лояльны Латвийскому государству – своей Родине. Нам понятно желание латышей сохранить латышский язык и латышскую культуру. Мы всегда готовы помочь латышам в этой работе. Но не за счет коверканья традиций нашей Древлеправославной Церкви. Так как для нас, староверов, также важно сохранить свою веру, свои обычаи и традиции, основой которых был, есть и будет русский язык. Мы в своих молитвах славим Господа на церковнославянском языке, языке наших уважаемых предков, который является основой основ русского языка. И чтобы владеть им, нужно в совершенстве знать русский язык.


   Сейчас по мнению государственной власти получается так, что мы на своей родине молимся, принимаем участие в ритуалах своей Древлеправославной Церкви, поём гимны и молитвы своей Древлеправославной Церкви, крестим детей и провожаем усопших на иностранном языке. Мы сами как бы являемся здесь гражданами из поколения в поколение, наше гражданство унаследовано, а язык наш – чужой. Такая политика совсем не сближает народы, такая политика отталкивает нас каждого в свой этнический или даже конфессиональный загон. Вместо этого мы ждем от Саэйма, от юристов, от политиков призыва всем конфессиям – обратиться к членам своих общин с просьбой служить Господу Всемогущему, приумножая согласие и понимание среди людей. Служить в любви.


   Но судьба русского языка волнует нас не только в его религиозном аспекте, но и в более широком контексте – как основа древней русской духовной культуры, неотъемлемой частью которой является Древлеправославие.


   После возобновления независимости Латвийской Республики староверы не поднимали вопрос о статусе русского языка. Они терпеливо ждали, что со временем очевидные проблемы национальной политики будут разрешены в виде естественного процесса. Между тем также ждали, что Латвийская власть будет говорить о государственной преемственности в ее целостности, а не в какой-либо совокупности выборки познаний. То есть - ждали, что и в современной Латвии в силе будут те же правовые принципы в отношении к меньшинствам, какие в Латвии были до Второй Мировой войны. Но с глубоким сожалением можно сделать вывод, что этим ожиданиям и надеждам не суждено было исполниться.


   Статус иностранного языка не соответствует реальной роли и значимости русского языка в Латвии. Он унизителен для сотен тысяч граждан Латвии - русских. Именно это послужило причиной протестного голосования на референдуме. Дальнейшее осуществление имеющейся национальной и языковой политики приближает общество к лагерю радикализма.


   Если власть не прекратит рушить то согласие, которое мы старались и стараемся создавать и поддерживать, мы можем утратить веру в то, что наших желаний, наших стараний и стараний нашей Древлеправославной Церкви, ее призыва держаться заповедей Христа, будет не достаточно для сохранения стабильности в нашей общине и государстве. Не так давно мы уже обрели горький опыт в результате неадекватного вмешательства власти во внутренние споры Древлеправославной Поморской Церкви. Мы беспокоимся о том, что сейчас повторяется что-то похожее на уровне всей латвийской общественности.


  На наш взгляд, из нынешней сложной ситуации есть только один выход - отменить оговорки Латвии, которые были приняты, ратифицируя Всеобщую конвенцию о защите национальных меньшинств. Это было бы логичным, закономерным и уважаемым шагом в направлении сплочения общества, если бы в местах, где живет не менее 20% русских, русский язык приняли как родной язык национальных меньшинств. Если политическим партиям выгодно этническое противостояние, то обществу оно, в общем, не выгодно, оно портит в людях христианское начало. Мы считаем, что политические партий служат народу, а не наоборот. К тому же служение власти на мирском уровне, также как и служение Церкви на сакральном уровне, оправдано лишь тогда, когда это служение происходит во имя любви и высшей цели.


   В связи с этим мы обращаемся к Вам, госпожа С. Аболтиня, как к председателю Саэйма Латвии с двумя вопросами:


   1. Какие шаги предпримет Саэйм как наш высший орган государственной власти, чтобы снять напряжение в обществе и сплотить его?
   2.
Собирается ли Саэйм отменить оговорки, установленные при ратификации Всеобщей конвенции о защите национальных меньшинств?

   Мы глубоко убеждены, что от решения данных вопросов зависит будущее Латвии. Мы призываем Вас думать о делах, которые намного важнее программ партий и политических счетов.

   Ибо, как сказано в Священном Писании: «<…>Любое царство, разделённое в самом себе, будет разорено, и дом, разделённый в самом себе, упадёт» (Лк. 11;17).


   С искренним уважением, с любовью во Христе, и надежде на взаимопонимание в наших общих стремлениях за Латвию, как за землю, благословенную Богом:


/подпись/ О. Алексий Жилко,
председатель ЦC ДПЦЛ.

/подпись/ О. Никанор Зубков,
председатель Духовной Комиссии ДПЦЛ.

/подпись/ Владимир Иванов,
и.о. д.н. Екабпилсской староверской общины,
член ЦС ДПЦЛ.

/подпись/ Владимир Никонов,
председатель Совета Резекненской Кладбищенской староверской общины,
депутат Саэйма Латвии.

/подпись/ Илларион Иванов,
председатель Старообрядческого общества Латвии (СОЛ),
председатель Издательской комиссии ДПЦЛ.