Ответ г-жи С.Аболтини

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA

Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811 » Tālrunis: 6708 7111 » Fakss: 6783 0333; 6708 7100 . E-pasts: saeima@saeima.lv

Rīgā, 2012.gada 13.aprīlī Nr. l-1-n/95-11/12
Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīca
Puškina iela 16a LV-5404, Daugavpils
 
Par Jūsu s.g. 13. marta vēstuli Nr.56/03-CP
 
Augsti godātais A.Zilko kungs!
Augsti godātais N.Zubkova kungs!
Augsti godātais V.Ivanova kungs!
Augsti godātais V.Nikonova kungs!
Augsti godātais I.Ivanova kungs!

   Atbildot uz Jūsu š.g. 13.marta vēstulē pausto viedokli un nostāju saistībā ar notikušo referendumu par Satversmes grozījumiem, kas paredzēja krievu valodai noteikt otru valsts valodas statusu, visupirms vēlos norādīt, ka šis referendums pamatā tika iniciēts ar mērķi veicināt sabiedrības šķelšanu, tomēr tautas nobalsošana, pretēji tās organizatoru iecerei, ir stiprinājusi Latvijas tautu un valsti.

   Uzdrošinos apgalvot, ka šī tautas nobalsošana apliecināja latviešu sabiedrības vienotību, jo svarīgi ir gan tas, ka referendumā balsojušo skaits „Par" bija būtiskā pārākumā, gan arī īpaša loma bijusi šī balsojuma motivācijai, proti, skaidra un nepārprotama nostāja pret mēģinājumiem sašķelt sabiedrību pēc etniskā principa, un vienlaikus mainīt Latvijas kā demokrātiskas un nacionālas Eiropas valsts pamatus. Jāatzīmē, ka tautas nobalsošanas rezultāts ir sniedzis papildus stimulu, lai pastiprināti rūpētos par visu Latvijas cilvēku piederības sajūtas stiprināšanu mūsu valstij.
   Aktīvs darbs parlamentā pie sabiedrības saliedētības stiprināšanas un veicināšanas notiek jau šobrīd — esmu personīgi vairākkārtīgi tikusies ar mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, ne tikai uzklausot to viedokļus par dažādiem sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, bet arī pēc iespējas iesaistoties šo organizāciju problemātisko jautājumu risināšanā. Ar lielu gandarījumu un patiesu prieku esmu ieklausījusies šo dažādo mazākumtautību organizāciju pārstāvju atzinīgajos vārdos par Latviju, par šo cilvēku mīlestību uz Latvijas valsti un pateicību par to, ko tik dažādo tautību ļaudis ir guvuši, dzīvojot Latvijā.
   Tāpat jau tradicionāli Saeimā ik gadu tiek organizēts Saeimas un nevalstisko organizāciju forums, kas ir Saeimas deputātu un dažādu plašu pilsoniskās sabiedrības grupu diskusiju platforma, kuras ietvaros tiek aktualizēti un meklēti risinājumi, sadarbības modeļi un saskaņota rīcība kopīgam labumam un mērķiem. Ņemot vērā nepieciešamību šajā gadā jo īpaši akcentēt jautājumus par sabiedrības saliedētības veicināšanu, kā arī referenduma izraisītās spriedzes mazināšanu, šī gada maijā Saeimas un nevalstisko organizāciju forumā plānots iekļaut atsevišķu diskusiju sadaļu kopīgu risinājumu meklēšanai.
   Vēlos uzsvērt, ka Latvijas kā nacionālas, demokrātiskas un iekļaujošas valsts nostiprināšana ir atkarīga no ikviena pilsoņa. Tas nav tikai partiju, valdību vai likumdevēja uzdevums. Tam pirmkārt ir jābūt saskaņotam visu tautību cilvēku kopīgam mērķim, jo esmu pārliecināta, ka ar atsevišķu valdības lēmumu vai likumdevēja izdotu normatīvo aktu šīs problēmas atrauti nevar atrisināt.
   Savā vēstulē Jūs norādāt arī uz terminoloģisku jautājumu. Latvijas Republikas "Valsts valodas likuma" 5. pants nosaka: "Ikviena cita Latvijas Republikā lietotā valoda, izņemot lībiešu valodu, šā likuma izpratnē uzskatāma par svešvalodu". Šajā normā ļoti nozīmīgi ir vārdi "šā likuma izpratnē". Tā kā Latvijas Republikas 'Valsts valodas likuma" mērķis ir nodrošināt tieši latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, attiecīgajos pantos reglamentējot tieši latviešu valodas lietojumu. Ar terminu
svešvaloda tādējādi tiek apzīmēta jebkura cita valoda pretstatā valsts valodai.
   Vēstulē Jūs apliecināt, ka vecticībnieki nav pret latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Tik tiešām, latviešu valodas loma kopš 1988. gada ir palielinājusies visās valsts un sabiedrības dzīves jomās. Tomēr pašreizējā laika posmā joprojām vērojama nesakritība starp valsts valodas un krievu valodas nominālajām un faktiskajām sociolingvistiskajām funkcijām, kas rada krievu valodas kolektīva lingvistisko pašpietiekamību, kura var jūtami apgrūtināt integrāciju uz latviešu valodas pamata.
   Latviešu valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda, Latvijas sabiedrības integrācijas valoda, viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, kā arī pasaules un Eiropas unikālā lingvistiskā mantojuma sastāvdaļa. Tāpēc latviešu valodas ilgtspējas nodrošināšana ir Latvijas valsts un visas sabiedrības tiesības un pienākums, jo Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kas spēj uzņemties atbildību par latviešu valodas nākotni. To mēs varam paveikt, rūpīgi izsverot katru soli valodas politikā.
   2005. gadā, ratificējot 'Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību", Latvijas Republika paziņoja, ka "termins "nacionālās minoritātes", kas nav definēts Konvencijā, Konvencijas izpratnē nozīmē Latvijas pilsoņus, kuri kultūras, reliģijas vai valodas ziņā atšķiras no latviešiem, paaudzēm ilgi tradicionāli dzīvojuši Latvijā un uzskata sevi par piederīgiem Latvijas valstij un sabiedrībai, vēlas saglabāt un attīstīt savu kultūru, reliģiju vai valodu. Personas, kas nav Latvijas vai citas valsts pilsoņi, bet pastāvīgi un legāli dzīvo Latvijas Republikā, nepieder nacionālajai minoritātei Konvencijas izpratnē atbilstoši attiecīgajā Latvijas Republikas deklarācijā sniegtajai nacionālās minoritātes definīcijai, bet kas sevi identificē ar šai definīcijai atbilstošu nacionālo minoritāti, var izmantot Konvencijā paredzētās tiesības, ja vien likums nenosaka izņēmumus". Tomēr Latvijas valodu situācijā bija nepieciešamas atrunas attiecībā uz Konvencijas 10.panta otro daļu un Konvencijas 11.panta trešo daļu. Tās uzskatāmas par saistošām, ciktāl tās nav pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka valsts valodas lietojumu.
   Minētās atrunas ir nepieciešamas, lai varētu nodrošināt latviešu valodas attīstību valodu konkurences situācijā. Latviešu valodas pozīcijas pat divdesmit gadus pēc neatkarības atjaunošanas nav pilnībā nostabilizējušās visā valsts teritorijā un visās funkcijās. Tādēļ ir svarīgi īstenot vienotu valodas politiku visā valsts teritorijā. Jūsu ieteikums noteikt īpašu statusu vietām, kur dzīvo ne mazāk par 20% krievu nebūtu īstenojams tā iemesla dēļ, ka minoritātes, un it īpaši krievu valodā runājošā minoritāte, ir izplatītas visā valsts teritorijā, un tas nozīmētu, ka sešās no septiņām Latvijas lielākajām pilsētām arī pašvaldībās tad varētu funkcionēt divās valodās. Šāda situācija neveicinātu valsts valodas apguvi un lietošanu, līdz ar to vājinot tās konkurētspēju. Turklāt īpaša statusa noteikšana krievu valodai diskriminētu pārējās Latvijā tradicionāli lietotās valodas.
   Valsts valodas prioritārs lietojums valsts iestādēs, kontaktos ar valsti un pašvaldībām ir tradicionāla prakse vairumā pasaules valstu, kur noteikta viena valsts valoda. Tomēr "Valsts valodas likums" ļauj pašvaldībai nodrošināt tulka pakalpojumus par saviem līdzekļiem, ja pašvaldību apmeklē personas, kas neprot valsts valodu. Pašvaldībai ir jānodrošina tiesības saņemt skaidrojumus un rakstīt iesniegumus klienta dzimtajā valodā. Sazināšanās valsts valodā nenozīmē kādas citas valodas noniecināšanu.
   Tāpat vēlos norādīt, ka jau šobrīd Latvijā normatīvajos aktos noteiktais valodas lietojuma regulējums ir neierobežots attiecībā uz nacionālo un etnisko grupu iekšējo saziņu, kā arī reliģisko organizāciju dievkalpojumu, ceremoniju un rituālu, kā arī cita veida reliģisko darbību.

Cieņa,  /paraksts/
Solvita Aboltiņa LR Saeimas priekšsēdētāja


Перевод с латышского языка на русский язык

ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САЭЙМА


LV-1811, г. Рига, ул. Екаба, 11 • Телефон:6708 7111 • Факс: 6783 0333; 6708 7100 • Э-почта: saeima@saeima.lv
 
Рига, 13 апреля 2012 года
№ 1-1
-n/95-11/12

Древлеправославная Поморская Церковь Латвии
LV-5404, г. Даугавпилс, ул. Пушкина, 16а
 

О Вашем письме № 56/03-СР от 13 марта этого года
 
Глубокоуважаемый г-н А.Жилко! Глубокоуважаемый г-н Н.Зубков! Глубокоуважаемый г-н В.Иванов! Глубокоуважаемый г-н В.Никонов! Глубокоуважаемый г-н И.Иванов!

   В ответ на высказанное Вами в письме от 13 марта этого года мнение и отношение к состоявшемуся референдуму об изменениях в Сатверсме, предусматривающих присвоить русскому языку статус второго государственного языка, для начала хочу указать, что изначально этот референдум был инициирован с целью поспособствовать расколу общества, однако народное голосование, вопреки задумке его организаторов, укрепило народ и государство Латвии.

   Осмелюсь утверждать, что это народное голосование подтвердило единство латышского общества, так как важно то, что на референдуме количество голосующих «За» было в существенном преимуществе, как и то, что особая роль была отведена мотивации этого голосования, то есть, ясное и недвусмысленное отношение к попыткам расколоть общество по этническому принципу, и одновременно изменить основы Латвии как демократического и национального государства Европы. Следует отметить, что результат народного голосования дал дополнительный стимул усиленной заботе об укреплении чувства принадлежности всех людей Латвии нашему государству.

   Активная работа в парламенте над укреплением и способствованием сплоченности общества ведется уже сейчас - я лично многократно встречалась с представителями негосударственных организаций национальных меньшинств, не только выслушивая их мнения по различным актуальным в обществе вопросам, но и по возможности участвуя в решении проблематичных вопросов данных организаций. С большим удовлетворением и искренней радостью я прислушивалась к одобрительным словам относительно Латвии со стороны представителей этих различных организаций национальных меньшинств, о любви этих людей к Латвийскому государству и благодарности за то, что обрели люди столь различных национальностей, проживая в Латвии.

   Также уже по традиции в Саэйме ежегодно организуется форум Саэйма и негосударственных организаций, являющийся платформой для дискуссий депутатов Саэйма и различных широких групп гражданского общества, в рамках которой происходит актуализация и поиск решений, моделей сотрудничества и согласованных действий на общее благо и для общих целей. С учетом необходимости в этом году особенно акцентировать вопросы о способствовании сплоченности общества, а также уменьшении напряжения, вызванного референдумом, в мае этого года на форуме Саэйма и негосударственных организаций планируется включить отдельный раздел дискуссий для поисков общих решений.

   Хочу подчеркнуть, что укрепление Латвии как национального, демократического и объемлющего государства зависит от каждого отдельного гражданина. Эта задача не только для партий, правительства или законодателя. В первую очередь, она должна быть согласована для общей цели людей всех национальностей, поскольку я уверена, что отдельным решением правительства или нормативным актом, изданным законодателем, эту проблему решить нельзя.

   В своем письме Вы указываете также и на терминологический вопрос. Статьей 5 «Закона о государственном языке» Латвийской Республики установлено: «Любой другой язык, используемый в Латвийской Республике, за исключением ливского языка, в понимании настоящего закона считается иностранным языком». В данной норме очень важны слова «в понимании настоящего закона». Так как цель «Закона о государственном языке» Латвийской Республики - обеспечить сохранение, защиту и развитие именно латышского языка как единственного государственного языка, в отдельных статьях регламентируя использование именно латышского языка. Таким образом, термином иностранный язык обозначается любой другой язык как противопоставленный государственному языку.

   В письме Вы подтверждаете, что старообрядцы не против латышского языка как единственного государственного языка. Действительно, с 1988 года роль латышского языка увеличилась во всех сферах государства и общественной жизни. Однако на данном этапе времени все еще наблюдается несоответствие между номинальными и фактическими социолингвистическими функциями государственного языка и русского языка, что порождает коллективную лингвистическую самодостаточность русского языка, которая способна заметно обременить интеграцию на основе латышского языка.

   Латышский язык является государственным языком Латвийской Республики, языком интеграции Латвийского общества, одним из официальных языков Евросоюза, а также составляющей уникального лингвистического наследия мира и Европы. Поэтому обеспечение продолжения существования латышского языка - это право и обязанность Латвийского государства и всего Латвийского общества, поскольку Латвия единственная страна в мире, которая способна взять на себя ответственность за будущее латышского языка. Мы можем сделать это, тщательно взвешивая каждый шаг в языковой политике.

   В 2005 году, ратифицируя «Всеобщую конвенцию о защите национальных меньшинств», Латвийская Республика сообщила, что «термин «национальные меньшинства», который не имеет определения в Конвенции, в понимании Конвенции означает граждан Латвии, которые по культуре, религии или языку отличаются от латышей, на протяжении многих поколений традиционно жили в Латвии и считают себя принадлежащими к Латвийскому государству и обществу, хотят сохранить и развить свою культуру, религию или язык. Лица, не являющиеся гражданами Латвии или другого государства, но постоянно и легально живущие в Латвийской Республике, не принадлежат к национальному меньшинству в понимании Конвенции согласно определению национального меньшинства, данному в соответствующей декларации Латвийской Республики, но идентифицирующие себя с национальным меньшинством, подходящим под это определение, могут использовать права, предусмотренные Конвенцией, если закон не предусматривает исключения». Однако в языковой ситуации Латвии были необходимы оговорки по отношению к части второй статьи 10 Конвенции и части третьей статьи. 11 Конвенции. Они считаются обязательными настолько, насколько они не противоречат Сатверсме Латвийской Республики и другим действующим нормативным актам Латвийской Республики, предписывающим использование государственного языка.

   Упомянутые оговорки необходимы, чтобы было возможно обеспечить развитие латышского языка в ситуации конкуренции. Даже спустя двадцать лет после возобновления независимости позиции латышского языка не стабилизировались полностью на всей государственной территории и во всех функциях. Поэтому важно осуществлять единую языковую политику по всей территории государства. Ваше предложение установить особый статус местам, где живут не менее 20% русских, не было бы возможно выполнить по той причине, что меньшинства, особенно меньшинство, говорящее на русском языке, распространено по всей территории государства, и это означало бы, что в шести из семи крупнейших городов Латвии также и в самоуправлениях могли бы функционировать два языка. Такая ситуация не способствовала бы освоению и использованию государственного языка, вместе с тем ослабляя его конкурентоспособность. К тому же присвоение русскому языку особого статуса дискриминировало бы остальные языки, традиционно используемые в Латвии.

   Приоритетное использование государственного языка в государственных учреждениях, в контактах с государством и самоуправлениями - это традиционная практика в большинстве стран мира, в которых установлен один государственный язык. Однако «Закон о государственном языке» позволяет самоуправлению за свой счет обеспечивать услуги переводчика, если самоуправление посещает лицо, которое не знает государственного языка. Самоуправление должно обеспечивать право получать пояснения и писать заявления на родном языке клиента. Общение на государственном языке не означает принижение какого-либо другого языка.

   Также хочу отметить, что уже сейчас в Латвии регулирование использования языка, предписанное нормативными актами, не ограничено в отношении внутреннего общения национальных и этнических групп, а также в отношении богослужений, церемоний и ритуалов религиозных организаций, а также религиозной деятельности другого рода.
 
/подпись/ С уважением,
Солвита Аболтиня
председатель Саэйма Латвийской Республики